GÜRCÜ VE TÜRK İŞADAMLARI DERNEĞİ
ANA TÜZÜĞÜ

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi
a) Derneğin adı :Gürcü ve Türk İşadamları Derneği
b) Derneğin adresi ; Chavchavadze Caddesi No:4 Tiflis Gürcistan
c)Derneğin merkezi : Tiflis

Madde 2- Derneğin Amacı

a) Dernek kar amacı gütmeyen bir kuruluştur
b) Dernek Gürcistan anayasası, Gürcistan kanunları ve bu ana sözleşme temelinde hareket eder.
c) Çalışmalarımızı Gürcistan ve Türkiye ilişkilerine katkı sağlayacak şekilde planlamak, her iki ülke işadamlarına fikir üretiminde pay sahibi oldukları, bir platform oluşturmak, şeffaf yönetim tarzı ile yapılacak her türlü çalışmadan üyelerimizin haberdar ve katılımcı olmalarını sağlamak ve Gürcistan’da faaliyet gösteren nitelikli yeni üyelere ulaşmak ve büyümektir.
d) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yardım toplayabilir. Bu yardımlardan elde edilen gelirler derneğin amaçlarına hizmet eder.

Madde 3- Derneğe Girmek İçin Üyelik Koşulları

a) Dernek,özel ve tüzel üyelerden teşkil edilir.
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
c) 18 yaşını bitirmiş olmak,
d) Şeref ve onur kırıcı bir suç yüzünden ceza görmemiş olmak,
e)Üyelik konusunda yetkili mercilerden izin almak koşulu olanlar, üyeliğe kabul için bu izni almak zorundadırlar
f) Bu nitelikleri taşıyan herkes üye olmak için giriş belgesi doldurup imzalayarak derneğe başvurabilir. Yönetim kurulu en geç 30 gün içinde bu başvuruyu karara bağlar ve başvuru yapana duyurur.

Madde 4- Fahri Üyelik

a) Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli yardım ve destek sağlamış, sağlayacakolanlar, Yönetim Kurulu Kararı ile Fahri üye olarak kabul edilebilirler. Bu kişiler için birer Fahri Üye kimliği düzenlenir.
b) Fahri üyeler genel kurullara katılabilirler ancak seçme ve oy verme haklarına sahip değillerdir.

Madde 5- Üyelik Hak, Yetki ve Sorumlulukları

a) Hiç kimse derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye bir dilekçe vererek üyelikten ayrılabilir. Üyenin istifa dilekçesinin yönetim kuruluna ulaşması anında dernekten çıkış işlemi sonuçlanmış sayılır. Her üye eşit haklara sahip olup, genel kurulda kendisi sadece bir oy kullanabilir.
b) Dernek üyelerinin yetkileri;
– Direk veya temsilci aracılığıyla derneğin toplantılarına, dernek faaliyetlerine ve ilgili oylamalara katılabilirler;
– Derneğin yönetim organlarını seçebilir veya seçilebilir;
– Ücretsiz olarak derneğin yayınlarını, çıkardığı bültenleri ve çalışmalarını alabilir.

c)Dernek üyelerini sorumlulukları;
– Dernek ana sözleşmesini kabul etmek, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarını
yerine getirmek;
– Derneğin faaliyetlerini ve amaçlarına gerçekleştirebilmesi için destek vermek;
– Dernek aidatını zamanında ödemek;
– Dernek tarafından yapılan öneri ve referansları olabildiğince yerine getirmek;
– Derneğin istatistik amaçlı bilgi vermek;
Madde 6- Üyelikten Çıkarılma
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır;
-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
-Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını 1 ay içinde ödememek,
-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin gerçekleştiği tespit edilen üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
*Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 7-Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
4-Danışma kurulu,

Madde 8-Dernek Genel Kurulu

a) Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
b) Genel kurul tüzükte belli edilen zamanda en az yılda bir , yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
c) Yönetim kurulunu aşan konularda karar verilmesi gereken durumlarda genel kurul yönetim kurulunun kararı ile toplanır,
d) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin yüzde ellisinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır.
e) Üyeler tarafınca görüşülmesi istenilen konular yönetim kuruluna en az 15 gün önceden bildirilmelidir,
f)Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en 30 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemiyazılı , sms, elektronik posta veya web sayfası ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
g)Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye seçime katılamıyorsa başka bir üyeye vekalet verebilir.Bu durum yönetim kuruluna önceden bildirilmelidir.Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, temsille görevli kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 9-Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Kararlar açık ve kapalı oylama ile oylanır. Oylama şekli üyelerin salt çoğunluğunun kararı ile alınır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 10-Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya hibe edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
8-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
9-Derneğin vakıf kurması,
10-Derneğin fesih edilmesi,
11-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
12-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 11-Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu, en az 5asıl ve 2 yedeküye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı ve genel sekreteri belirler.
Yönetim kurulu, tüm yönetim kurulu üyelerinin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde veya yedek üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirdeYönetim kurulunca seçilen üye görevlendirilir.
Özürsüz, üç oturuma katılmayan üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır. Durum yazılı olarak kendisine bildirilir.Yerine 15 gün içerisinde yedek üyelerden biri çağrılır.
Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık yapar. Başkanın bulunmadığı oturumlarda toplantıya başkan yardımcısı yönetir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Dernek başkanın seçilmesi veya görevine son verilmesi.
3-Çalışanların maaş ve primlerinin belirlenmesi.
4-Yönetmelik ve benzer dökümanların hazırlanması ve onaylanması.
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
8-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
9-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
10-Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurul tarafından 2 yıl süre için seçilir.Eğer yönetim kurulu başkanı süresinden önce istifa eder yada görevine son verilirse kalan süre için yönetim kurulu yeni bir yönetim kurulu başkanı seçer.
11-Yönetim kurulu başkanı vekaletname gerekmeksizin derneği Gürcistan da ve yurtdışında her tür özel ve tüzel kişilik önünde temsil eder.

Madde 12-Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu, 2asıl üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirdeyönetim kurulunca seçilen üye görevlendirilir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Madde 13-Danışma Kurulu

Danışma Kurulu, 1 asıl üye olarak genel kurulca seçilir. Danışma kurulu, derneğin amaçları ve hedefleri doğrultusunda, yönetim kuruluna rehberlik yapmak üzere seçilir.
Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri
Danışma Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi, Dernek organlarının işleyişi ve çalışma biçimlerinin iyileştirilmesi konularında Yönetim Kuruluna yol gösterir, Yönetim Kurulu tarafından gönderilen konularda görüş bildirir.

Madde 14-Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı
Yönetim kurulu aidatı
Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları ayni ve nakdi bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, balo, kermes, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Diğer gelirler.
Madde 15-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler haric olmak uzere dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 2 yıl süreyle saklanır.

Madde 16-Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 17-Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genelkurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Gürcüve Türk İşadamlarıDerneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 18-Yönetmelik çıkarılması
Derneğin kuruluş ve amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu kararı ile yönetmelikler çıkarılabilir.

Madde 19 Derneğin kurucu Üyeleri:
TamazChincarauli – 15/03/1962 Duşeti doğumlu, adresi : Tiflis, 1 Abaşidze
Sk. N.64, D-14,) Gürcistan Tiflis Vake İlçesi Emniyet Müdürlüğü tarafından
04/05/2000 tarihinde verilen nüfus cüzdan No. A 623730,şahıs No:01007000858,

Hasan Bayraktar – 16/06/1960 Türkiye, Murgul doğumlu, adresi: Türkiye Artvin,
Murgul, Küre köyü, Gürcistan’da Türkiye, Büyükelçiliği tarafından 29/12/2000 tarihinde verilen pasaport TR-J No. 891324,

Osman Turan –23/05/1974 Türkiye, Şavşat doğumlu, adresi: Tiflis, Abaşidze
Sk. N.29, D-19, Gürcistan’da Türkiye Büyükelçiliği tarafından 15/12/1997 tarihinde verilen pasaport TR- G No. 776996,

Coşkun Başmanav -23/05/1964 Türkiye, Hopa doğumlu, adresi: Türkiye Artvin
Hopa, Ortahopa Mahallesi, Gürcistan’da Türkiye Büyükelçiliği tarafından 16/04/2003 tarihinde verilen pasaport TR- N No.392527,

İlyas Durmuş –10/10/1957 Göktaş doğumlu, adresi: Türkiye, Artvin Merkez,
YeşilkentMh.Artvin Valiliği tarafından 8/09/2000 tarihinde verilen pasaport
TR-K No.488203.